Tư vấn: VEF Process B

Discussion in 'HOF/Admission experiences' started by Notahug, Feb 17, 2008.

 1. Notahug

  Notahug Thèm thuồng

  Mời các PhD candidates and MSs without fundding, applying VEF 2008 vào đây thảo luận.
  Em mở màn nhé.

  Em đang apply VEF Process B nhưng cái ranking của trường em nó hơi bị quái thai, các bác cho em xin lời khuyên phát.
  Em học Computer Enginering, ranking ngành cua em la 29(theo USnews Updated). Nhung trong cai list của VEF để chọn trường thì lại chỉ có cái list CS cho em chọn thôi,ranking CS trường em lại chỉ có 52 (ho* ho*, thật là trời ơi, em chẳng biết cái list này là từ đâu ra).
  Theo các bác thì ghi cái ranking nào vào application của VEF?
  TX Brs.


  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="594"><tbody><tr><td colspan="2" class="eduSectionLabel" valign="bottom">Rank/School
  Engineering Specialties: Computer Engineering
  </td> <td colspan="2" class="eduSectionLabel" align="right" valign="bottom">Average assessment
  score (5.0=highest)</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 1. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Massachusetts Institute of Technology </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">5.0</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 2. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Stanford University (CA)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">4.9</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 3. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of California–Berkeley </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">4.8</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 4. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Carnegie Mellon University (PA)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">4.7</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Illinois–Urbana-Champaign </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">4.7</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 6. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">California Institute of Technology </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">4.2</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Georgia Institute of Technology </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">4.2</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Princeton University (NJ)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">4.2</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Michigan–Ann Arbor </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">4.2</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Texas–Austin </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">4.2</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 11. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Cornell University (NY)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">4.0</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Purdue University–West Lafayette (IN)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">4.0</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 13. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of California–Los Angeles (Samueli) </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.8</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Southern California (Viterbi) </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.8</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Washington </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.8</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Wisconsin–Madison </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.8</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 17. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of California–San Diego (Jacobs) </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.7</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 18. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Maryland–College Park (Clark) </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.6</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Minnesota–Twin Cities </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.6</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 20. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Columbia University (Fu Foundation) (NY)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.5</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Pennsylvania State University–University Park </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.5</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Rice University (Brown) (TX)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.5</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 23. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Harvard University (MA)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.4</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Ohio State University </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.4</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 25. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Northwestern University (McCormick) (IL)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.3</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Texas A&M University–College Station (Look) </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.3</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Pennsylvania </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.3</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Virginia </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.3</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 29. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Brown University (RI)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.2</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Johns Hopkins University (Whiting) (MD)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.2</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Rensselaer Polytechnic Institute (NY)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.2</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.2</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of California–Santa Barbara </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.2</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Massachusetts–Amherst </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.2</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Virginia Tech </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.2</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Washington University in St. Louis (Sever) </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.2</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 37. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">North Carolina State University </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.1</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Arizona </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.1</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of California–Davis </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.1</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of California–Irvine (Samueli) </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.1</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Colorado–Boulder </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.1</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Florida </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.1</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 43. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Arizona State University (Fulton) </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.0</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Iowa State University </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.0</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Vanderbilt University (TN)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">3.0</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 46. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Boston University </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.9</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Case Western Reserve University (OH)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.9</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Dartmouth College (Thayer) (NH)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.9</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Michigan State University </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.9</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">SUNY–Stony Brook </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.9</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Notre Dame (IN)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.9</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Rochester (NY)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.9</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 53. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Auburn University (Ginn) (AL)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.8</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Oregon State University </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.8</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Utah </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.8</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 56. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Clemson University (SC)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.7</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Northeastern University (MA)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.7</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Syracuse University (NY)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.7</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University at Buffalo–SUNY </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.7</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Illinois–Chicago </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.7</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Iowa </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.7</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Worcester Polytechnic Institute (MA)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.7</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 63. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Lehigh University (Rossin) (PA)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.6</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Polytechnic University (NY)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.6</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Maryland–Baltimore County </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.6</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of New Mexico </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.6</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Texas–Dallas (Jonsson) </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.6</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> 68. </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">Drexel University (PA)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.5</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">George Mason University (Volgenau) (VA)</td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.5</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of California–Riverside (Bourns) </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.5</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Central Florida </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.5</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Cincinnati </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.5</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Connecticut </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.5</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Delaware </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.5</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Missouri–Columbia </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.5</td> </tr> <tr> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Missouri–Rolla </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.5</td> </tr> <tr class="gradRankingsTableBackground3"> <td class="eduGeneralText" valign="top" width="40"> </td> <td class="eduGeneralText" valign="top">University of Tennessee–Knoxville
  </td> <td class="eduGeneralText" align="right" valign="top">2.5</td></tr><tr><td valign="top">
  </td><td valign="top">
  (USNEWS)
  </td><td valign="top">
  </td><td valign="top">
  </td></tr><tr><td valign="top">
  </td><td valign="top">
  </td><td valign="top">
  </td><td valign="top">
  </td></tr></tbody></table>
   
 2. fluidmech

  fluidmech Thèm thuồng

  Chào bác, theo 1 nguồn thạo tin thân cận và không chính thức, VEF B năm nay chỉ có 1 chỗ duy nhất. Trừ khi có VEF A nào bỏ sang tự do hoặc không được admit vào bất cứ 1 trường nào thì con số đó vẫn dừng lại ở 1.

  Chúc bác may mắn.
   
 3. hadaxu

  hadaxu Thèm thuồng

  Cứ điền cái rank nào cao nhất.
   
 4. heavyrain2408

  heavyrain2408 Thèm thuồng

  Go ahead to apply and good luck :)
  Năm ngoái VEF B có 9 hay 10 bác được đấy.
  Tớ quen hầu hết mấy bác ấy nên có thể confirm con số này. Có cả 1 bác được VEF B theo học MS of Civil Engineering @UT Austin.
   
 5. Notahug

  Notahug Thèm thuồng

  Cảm ơn các bác đã cho lời khuyên. Em sẽ vẫn apply bác HeavyRain ạ. :D.
  Nhưng em muốn hỏi về dùng RANKING nào cơ mà :P.
   
 6. .

  . Láska je všude kolem

  Năm ngoái có 11 người apply, về sau một người rút hồ sơ vì được con cá to hơn :D, cả 10 còn lại đều được hết. Nhưng mà năm nay khác rồi, quota cho Process A nhiều hơn, rồi là ai hơi ngấp nghé được thì cho thành 322. Chưa rõ thế nào nhưng mà có lẽ sẽ giảm đi.
  Mà biết đâu đấy, nhỡ VEF năm nay lại hào phóng cho nhiều thì sao ;)).
   
 7. heavyrain2408

  heavyrain2408 Thèm thuồng

  Ranking thì Notahug cứ dùng của usnews đi. Đấy cũng là ranking uy tín nhất ở Mỹ mà.
   
 8. Notahug

  Notahug Thèm thuồng

  Hi hi. Các bác được cái động viên em rất tích cực. Thanks bác Chấm và bạn Heavyrain.
   
 9. White Lotus

  White Lotus Binh thuong thoi

  Result of VEF process B 2008

  Hi all,
  Cho em hoi co ai biet tin tuc gi ve ket qua VEF Process B nam 2008 ko?
  Thanx.
   
 10. thuydung

  thuydung Thèm thuồng

  VEF B 2008 đã qua giai đoạn technical review, đang vào giai đoạn phỏng vấn. Nếu bác nào giờ này chưa nhận tin tức gì thì chắc là tạch rồi.
   
 11. White Lotus

  White Lotus Binh thuong thoi

  Chuc mung cac ban vao vong phong van VEF qt B,gud luck to all !
   
 12. bongtron

  bongtron Thèm thuồng


  Năm nay em cũng chuẩn bị tinh thần apply VEF 2009 theo Process B. Em học ngành Civil ENgineering.

  Bác Heavy Rain ơi, bác có bít contact của anh được VEF mà bác nói trên kia ko? Hic, share em contact để em học hỏi với!
   
 13. bongtron

  bongtron Thèm thuồng

  Các tiền bối có thể cho em hỏi thêm nữa là nếu apply theo Process B thì rank của trường nên khoảng bao nhiêu ạ ? (Em bit là càng cao càng tốt, nhưng khả năng em có hạn nên em ko dám trèo cao)
   
 14. Furo

  Furo Thèm thuồng

  VEF B từ năm nay trở đi mỗi năm chỉ có 1-2 suất thôi, còn là tùy theo có bạn nào bỏ VEF process A hay không mà có thêm slot cho process B. Năm nay số lượng người nộp đơn thì không rõ (tầm vài chục), có 8 người được interview, 4 người nhận.

  Xem cái list VEF Alliance trên website của VEF ý, các khoa/trường nào nằm trong đấy thì được. Các trường/khoa khác ngoài danh sách đấy nếu chấp nhận điều khoản của VEF thì vẫn được. Nếu tìm thêm trường ngoài thì tìm đến tầm top 50.
   
 15. laiminhtri

  laiminhtri Lux et Veritas

  Rank của VEF là rank của hội đồng khoa học Mỹ năm 1995, khác với rank của USnews!
   
 16. bongtron

  bongtron Thèm thuồng

  Có bác nào apply VEF 2009 cùng em ko ạ? Chúng ta cùng vào thảo luận! Em học ngành Civil Engineering ạ. Tháng 10 này em mới thi GRE.
   
 17. lamlaitudau

  lamlaitudau Thèm thuồng

  Announcement: VEF 2009 Fellowship Program for Process B

  Announcement: VEF 2009 Fellowship Program for Process B

  The Vietnam Education Foundation (VEF) is pleased to announce its 2009 VEF Fellowship program for Process B. Process B involves the submission of an application and documentation supporting a VEF Fellowship award for applicants already in possession of a Letter of Admission from a leading graduate school in the United States for study commencing in Fall 2009 in a science and technology (S&T) field. The fellowship application and selection process is open, competitive, and transparent. Applicants do not need to pay any fees to anyone in order to apply or be considered for a VEF Fellowship. Winners are chosen based on individual merit including academic performance, intellectual capabilities, English communication skills, and the potential for scientific contribution to education and research.

  Applications will be available ONLY online and ONLY from 9:00 a.m., February 1, 2009, to 9:00 a.m., March 15, 2009 (Vietnam time zone).

  Please click here for the full announcement in English.
  Please click here for the full announcement in Vietnamese.

  (Source: Vietnam Education Foundation - VEF )
   
 18. Nkd

  Nkd Viên mãn

  Cái process B này có quy định trường trong list của VEF không? Hay là trường nào ranking tươi tốt tí đều được. Chị thấy cái Process A thì chầy da tróc vảy, process B này chỉ nộp hồ sơ thôi à, có phải phỏng vấn không???
   
 19. lamlaitudau

  lamlaitudau Thèm thuồng

  Bà chị chịu khó đọc announcement tí đê :D.
  Các trường trong list hoặc accept điều khoản VEF.
  Nộp hồ sơ và có phỏng vấn.
  Không đơn giản tí nào vì số lượng rất ít, chỉ khoảng 2-3 chú, nếu còn thêm slot thì là do chú nào được offer từ trường và bỏ VEF.
  Nếu đã được prof xịn bảo lãnh (ví dụ Minh Do) hoặc được top 5 nhận thì 90% là sẽ được, các chú khác trường thấp hơn đánh nhau tranh vài xuất ít ỏi còn lại.
   
 20. Hoai An

  Hoai An Thèm thuồng

  Em muốn hỏi là trong trường hợp mình nhận được cả addmission và fund của trường ở bên Mỹ nhưng vẫn apply process B của VEF (Giáo Sư đề nghị apply vì muốn đảm bảo hơn về tài chính tức là support mình nhận được từ khoa có thể dành cho những năm sau trong trường hợp được VEF) thì trong admission letter có nên đề cập đến financial support không ah?

  Thank U.
   

Share This Page