Nhờ tư vấn về ranking của conferences về photometric stereo

Discussion in 'Conferences & Academic Travel' started by bluexylitol, Sep 2, 2011.

  1. bluexylitol

    bluexylitol Thèm thuồng

    Mình đang nghiên cứu về Photometric stereo. Đang cần thông tin về ranking của conferences trong ngành này để xem xét việc gửi bài. Có bạn nào có thông tin chia sẻ mình với.
     

Share This Page