Nafosted - NC trong Khoa học Xã hội và Nhân văn

Discussion in 'Return home' started by hgteros, Apr 27, 2010.

 1. hgteros

  hgteros "An Ninh Mạng"

  Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia công bố tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2010.

  1. [*]Mục tiêu tài trợ nghiên cứu cơ bản:
   - Tạo điều kiện và xây dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, có tính liên tục, kế thừa và đổi mới nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn.
   - Phát triển năng lực nghiên cứu cơ bản của cá nhân, tập thể ở các trường đại học, viện nghiên cứu; hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh đạt trình độ quốc tế; góp phần đào tạo nhân lực khoa học xã hội và nhân văn trình độ cao.
   - Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế, tăng nhanh số lượng kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.
   [*]Phạm vi tài trợ:
   Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc các ngành: Triết học, Tôn giáo học, Xã hội học, Chính trị học; Kinh tế học; Luật học; Sử học, Khảo cổ, Dân tộc học; Khu vực học, Quốc tế học; Tâm lý học, Giáo dục học; Văn học, Ngôn ngữ học; Văn hoá học, Nghiên cứu nghệ thuật, Báo chí, Truyền thông.
   [*]Đối tượng:
   Các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ thuộc các tổ chức khoa học và công nghệ có chức năng nghiên cứu cơ bản đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn nêu tại Quy định tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 08/4/2010 của Hội đồng quản lý Quỹ.
   [*]Hồ sơ đăng ký đề tài:
   1. Hồ sơ đăng ký đề tài, bao gồm:
    - Đơn đăng ký đề tài (Phụ lục 1-ĐĐK, Phụ lục 1e);
    - Thuyết minh đề tài (Phụ lục 2-TMĐT, Phụ lục 2e);
    - Lý lịch khoa học của thành viên nghiên cứu (Phụ lục 3-NLTC, Phụ lục 3.1-LLKH, Phụ lục 3e)
    - Các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu: Chỉ nộp 03 bài đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia và 01 sách chuyên khảo hoặc 01 bài đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế mà tác giả thấy có giá trị khoa học nhất.
   2. Quy định về hồ sơ đăng ký:
    - Bản in trên giấy bao gồm 04 bộ trong đó có 03 bộ hồ sơ tiếng Việt (01 hồ sơ gốc, 02 bộ bản sao) và 01 bộ hồ sơ tiếng Anh. Hồ sơ đăng ký phải được lập theo các biểu mẫu của Quỹ, có xác nhận của tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ (tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ là tổ chức khoa học và công nghệ có con dấu và tài khoản mở tại kho bạc nhà nước);

    - Các tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu (không đóng cùng Đơn đăng ký, Thuyết minh đề tài, Lý lịch khoa học), gồm:
    • 01 bản toàn văn (sách chuyên khảo và tạp chí khoa học chuyên ngành);
    • 02 bản sao các trang bìa và trang cuối đầy đủ các thông tin về tên tác giả, tên công trình, năm xuất bản, nhà xuất bản, thời gian nộp lưu chiểu (sách chuyên khảo) và trang bìa tạp chí, mục lục và trang đầu bài báo (tạp chí khoa học chuyên ngành).
    - Bản điện tử được lưu trong các thiết bị lưu trữ điện tử như đĩa CD, DVD, USB (file dạng Word, font chữ Times New Roman, khổ chữ 14) có ghi tên chủ nhiệm đề tài và ngành nghiên cứu.
   3. Trước khi nộp hồ sơ, chủ nhiệm đề tài lập Phiếu khai Hồ sơ theo mẫu của Quỹ (02 bản) để đối chiếu và giao nhận.

   [*]Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ:
   1. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký đề tài:
    Từ ngày thông báo đến trước 16h30 ngày 15/07/2010
   2. Hồ sơ đăng ký đề tài được gửi đến:
    Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Bộ phận Hành chính),
    Số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Điện thoại: (04) 3936 7750/ 3936 9502.
   3. Dự kiến thời gian tổ chức đánh giá xét chọn, công bố kết quả:
    - Rà soát phân loại hồ sơ: 16/7/2010 đến 15/8/2010
    - Tổ chức đánh giá xét chọn: 16/8/2010 đến 15/10/2010
    - Tổng hợp kết quả: 16/10/2010 đến 30/10/2010
    - Công bố xét chọn: 05/11/2010
    - Hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng: 10/11/2010 đến 30/11/2010
    - Cấp kinh phí: Từ 15/11/2010

   [*]Các văn bản quy định liên quan đến tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn:
   - Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 08/4/2010 của Hội đồng quản lý Quỹ Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ
   - Quyết định số 04/QĐ-HĐQLQ ngày /4/2010 của Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt Danh mục hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ năm 2010
   - Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.
   - Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
   - Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và công nghệ về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
   - Thông tư liên tịch số 01/2010/TT-BTC ngày 6/1/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.
   - Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
   - Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 15/6/2009 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Quy định tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học;
   - Hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.
   Tải thông báo: tại đây
   

Share This Page