Làm quen anh chị em ở George Mason Univ.

Discussion in 'Seminar, Talk, Meeting' started by ncrl, Feb 15, 2014.

  1. ncrl

    ncrl Viên mãn

    Tháng tới (03.03.2014) mình qua George Mason Univ để báo cáo ở COLLOQUIA of the Computational Materials Science Center. Không biết có anh chị em nào (đặc biệt làm bên mảng computational materials/mechanics) ở đó có thời gian thì xin làm quen, giao lưu.
     

Share This Page