Research & Review  

Phản ứng tách phân mảnh</h1>
Posted on: 06/02/2014 - 18:29

Tung Hoang1 and Gregory Dudley1*

1Khoa Hoá và Sinh hoá, Trường Đại học Florida State, Tallahassee, Florida, USA

Tìm hiểu và phân tích tính trạng số lượng ở thực vật
Posted on: 05/10/2014 - 03:21

Nguyễn V. Cường1

1Khoa Di truyền chọn giống cây trồng, Đại học Cornell, Bang New York, Hoa Kỳ.

22Department of Cancer Biology, the University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA 77054.

Basic understanding about cancer and the importance of a national surveillance and research program in Vietnam
Posted on: 05/09/2014 - 17:35

Mai N. Tran1 and Russell R. Braeuer2

1Department of Biotechnology, School of Biotechnology, Vietnam National University Ho Chi Minh City International University, Ho Chi Minh City, Vietnam

Pages